نساجی ترمه آبیک

وب سایت : http://www.termetex.ir

سال شروع پروژه : 1385

آدرس کارخانه : آبیک قزوین

نرم افزار های پیاده شده :

بسته بندی و انبار نخ

بسته بندی و انبار پارچه

بسته بندی و انبار ملزمات خریداری (نخ،پارچه)

انبار قطعات

تولید (بافندگی ،ریسندگی،کاردینگ)