نرم افزار چله پيچي و آهار

با استفاده از این برنامه قادر خواهید بود تا اطلاعات مربوط به نخ ها و نورد ها ی چله های تولیدی را ثبت و درصد آهار و جذب را محاسبه و در آخر شناسنامه و فاکتور خروجی چله های پیچیده شده از نخ خام را استخراج کنید.