نرم افزار نسخه رنگرزي، مقدمات و چاپ

این نرم افزار شامل 4 قسمت نسخه مقدمات ،نسخه رنگرزی ،نسخه تکمیل و نسخه چاپ می باشد. با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود کلیه نسخه های رنگرزی پارچه خام از قبیل نسخه مقدمات رنگرزی و تکمیل و چاپ را کاملا مکانیزه و فقط با وارد کردن متراژ پارچه و تعاریف پایه مواد استفاده شده برای رنگرزی تمامی نسخ مواد مورد نیاز به همراه مقدار محاسبه شده آن برای هر متراژ دلخواه و جنس دلخواه استفاده نمود و با استفاده از گزارشات متنوع میزان رنگ مصرفی و قیمت گذاری محصولات را انجام دهید. این برنامه قابلیت اتصال به نرم افزار همکاران سیستم برای انبار رنگ و قیمت گذاری را دارد.